O nas

Przedszkole powstało w 1981 r. z inicjatywy grupy mieszkańców Mysiadła, pracowników istniejącego wówczas Kombinatu Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych w Mysiadle. Dzięki dużym nakładom finansowym Zakładu oraz społecznej, ofiarnej pracy pracowników i innych osób – mieszkańców Mysiadła, adaptowano na przedszkole część budynku tzw. hotelu robotniczego.

1 września 1981 r. trzyoddziałowe przedszkole przy KPGO w Mysiadle witało swoich pierwszych przedszkolaków – było to ogromne wydarzenie w tej niewielkiej, podwarszawskiej miejscowości. W czasie likwidacji Kombinatu Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych, przedszkole przejęła Gmina Lesznowola i od 1 marca 1992 r. aż po dziś dzień, Przedszkole w Mysiadle jest placówką gminną.

We wrześniu 2014 r. przedszkole zmieniło siedzibę i przeniosło się do budynku przy ulicy Osiedlowej 4.

Bardzo duże zainteresowanie naszym Przedszkolem spowodowało, że Organ Prowadzący – Gmina Lesznowola- uruchomił ponownie 3 oddziały przy ulicy Osiedlowej 10, a następnie, wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego, uruchomił dwa oddziały integracyjne funkcjonujące przy Osiedlowej 4. We wrześniu 2019 r. przedszkole powiększyło się o dodatkowe 3 oddziały w budynku przy ul. Osiedlowej 2B.

Obecnie przedszkole mieści się w trzech budynkach. Placówka nosi nazwę Gminnego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Mysiadle, liczy 11 oddziałów, w tym 4 oddziały integracyjne. Uczęszczają do niego dzieci w wieku od trzech do sześciu lat.

Przedszkole jako placówka publiczna, realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programowa wychowania przedszkolnego oraz zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący.

W roku szkolnym 2015/2016 Kuratorium Oświaty przeprowadziło całościową ewaluację zewnętrzną. Był to duży sprawdzian dla placówki. Wyniki zawarte w raporcie z ewaluacji wykazały spełnienie przez przedszkole wszystkich wymagań.   

Duży wpływ na wysoki poziom pracy przedszkola ma dobra współpraca z rodzicami, organem prowadzącym, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, a także instytucjami i osobami prywatnymi. Absolwenci placówki są bardzo dobrze przygotowani do wejścia w następny etap edukacji.

Przedszkole zatrudnia nauczycieli wychowania przedszkolnego, logopedów, psychologów, pedagoga specjalnego oraz nauczycieli współorganizujących proces kształcenia, którzy otaczają opieką dzieci zgodnie z kompetencjami oraz indywidualnymi potrzebami dzieci. Nauczyciele stale się dokształcają oraz zdobywają nowe kwalifikacje zgodnie z potrzebami wychowanków i placówki.

Terapia logopedyczna
Indywidualne zajęcia z psychologiem
Grupowe zajęcia z psychologiem
Zajęcia z pedagogiem specjalnym
Profilaktyka logopedyczna
Rytmika
Język angielski
Gimnastyka
Zajęcia z elementami treningu umiejętności społecznych
Zajęcia w ramach międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”
Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego według wskazań Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
Zajęcia i atrakcje w ramach działalności Rady Rodziców oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym
Zajęcia otwarte i warsztaty okolicznościowe z udziałem rodziców/opiekunów i rodziny.